Kerken
Externe links:    Gemeente Delfzijl     IVAK    Kunsthuis Oal Eer
Maak uw keus
Vervolg Kerk Meedhuizen
Boven de toreningang staat:
” Dit kerkgebouw is begonnen vernieuwd te worden in den jaare 1778 door den hoog welgeb. gestr. heer L. S. Rengers heer van Farmsum, Siddeburen en onderhorige dorpen, Staat Generaal der Vereenigde Nederlanden, bewindhebber der West-Indische Compagnie ter Kamer Stad en Landen, Curator van 's Lands Hooge School, meesterknaip van het provinciale Jagt-gerigte, Unicus Collator dezer kerke enz. enz. enz. en na de zalige overlijden in den volgende jaare voortgezet door de hoog welgeb. vrouwe douar. A.E. Rengers geb. Bentinck van Sch. ( Schoonheeten) vrou in Diepenheim. Ook deze in datselve jaar overlijden zijnde voltooid door de hoog welgeb. vrouwe moeder M.B. douairière Rengers geb. Tiarda van Starkenboigh in den jaare 1780 toen kerkvoogden waren H. Westendorp en B. Hindriks”.
Het meubilair dateert uit de verbouwperiode. Het orgel is in 1906 gebouwd door M. Eertman.
In de toren hangt een klok met het opschrift:
”Jonker Joachim  Ripperda unicus collator Joannes ten Veenhuis pastor Jan Klasen ende Frerick Hebens kerckvoigden tot Midhusen hebben mij laten gieten door mr. Gofrid Baulard Lotharingius.”  
De klok draagt het wapen van de familie Ripperda.
Onder de preekstoel ligt, deels verscholen, de rijk gebeeldhouwde grafzerk van ds. Jacobus Ringels ( T 1742);
alleen het grafschrift is nog leesbaar.
Grafschrift:
“ Rust Jacobs sterflyk deel in 't graf/ die d'kudde hyr zielvoetsel gaf/
dees worstelaar zyn ziel rust boven/ het sterrendak om God te loven/
 daar stempt  hy in met d' englenschaar/ geniet volmaakte vreugde daar/
 en laat vier kindren by de moeder/ bevolen an Israels hoeder”.

In "Groninger Gedenkwaardigheden" van A. Pathuis staat over deze zerk vermeld:
Wapen:  Op een terras in een vaas zonder oren vijf rozen aan bladerloze stengels, afwisselend met vier rietbladeren.
Helmteken: drie rozen aan bladerloze stengels.
Tekst:   “1741 den 28 april is gerust Jacobus Ringels, predicant alhier tot Mithuisen, int elfde jaar zyner bedieninge, in den ouderdom van 41 jaren, verwaghtende een zalige opstandinge door Jesus Christus”.

Ds. Ringels was predikant in Meedhuizen van 1730 tot aan zijn overlijden in 1741.
Vorige pagina