Externe links:    Gemeente Delfzijl   	 IVAK		 Kunsthuis Oal Eer

Lezingen (samenvatting)


De provincie Groningen en dus ook de gemeente Delfzijl heeft volop meegedaan met de vormgeving van de Nederlandse geschiedenis.

De bodem is een product van klei dat hier afgezet is door het zeewater; het veen is het gevolg van de stagnerende waterafvoer.


De polders en kwelders worden nu nog gekenmerkt door kronkelende watertjes, de zgn. maren, waar-langs het water gedurende duizenden jaren zijn weg vond naar zee.


Hunebedbouwers hebben hier gewoond, maar ze werden verdreven door langdurig hoge waterstanden.

In de kloostergeschiedenis neemt Groningen een belangrijke plaats in. Rond 1200 begon de bouw van meer dan dertig kloosters in de provincie.


De kleine “boerenrepubliek”  kenmerkte zich door de hevige tegenstellingen, vooral tussen de regenten van de stad Groningen en de Ommelanders; dit zijn de bewoners van de landschappen Fivelingo, Hunsingo en het Westerkwartier.


De kosten voor een lezing bedragen 100 euro. Dit is inclusief de laptop, beamer en het scherm. Klik hier als u belangstelling hebt